Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 07:16:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

8. La gestió econòmica i la comptabilitat

Entenem per gestió econòmica el control de tots els moviments econòmics que afecten la comunitat. És a dir, el control de la recaptació de quotes (ordinàries i extraordinàries), el seguiment de despeses que tinguin a veure amb obres i accions (ordinàries i extraordinàries) de manteniment i millora dels elements comunals.

8.1. Les quotes (Articles 553-3 i 553-45 del Llibre V Codi Civil)

És l’import que ha d’aportar cada propietari o propietària a la comunitat i que depèn del seu coeficient de participació (excepte que s’hagi pactat pagar per parts iguals). Pot ser de dos tipus:

  • Quota ordinària: acordada per l’assemblea, dedicada al manteniment de despeses quotidianes de la comunitat.
  • Quota extraordinària: cal que sigui aprovada per l’assemblea i té com a objectiu cobrir despeses urgents com obres de millora o reparacions inesperades. Aquesta quota es coneix com a “derrama”.

8.2. El fons de reserva (Article 553-6 del Codi civil català)

És una quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes, que ha de figurar en el pressupost de la comunitat, que ha de figurar en comptabilitat separada i s’ha de dipositar en un compte bancari especial a nom de la comunitat.

La titularitat del fons de reserva recau en la junta de propietaris i no es pot sol·licitar la seva devolució.

Cal recordar que aquest és un fons obligatori pet a totes les comunitats, tal i com s’estipula en l’article 553-6 del Codi civil català.

8.3. Com es poden gestionar els impagaments? (Articles 553.47 del Codi civil català)

A vegades, i per diferents motius (i més en un context social i econòmic complicat), és possible que alguns propietaris i propietàries no puguin fer front al pagament de les quotes o tinguin dificultats per fer-ho i, per tant, no compleixin amb el seu deure.

Els propietaris i les propietàries tenen l’obligació de pagar les quotes a la comunitat que han estat consensuades per la junta l’assemblea de propietaris i propietàries. En el cas que un propietari o propietària no hagi pogut pagar la seva quota a la comunitat, té dret a participar a les assemblees però no té vot en aquestes.

La comunitat té dret a reclamar totes les quantitats que els siguin degudes, siguin quotes ordinàries o extraordinàries o del fons de reserva. Es recomana que s’utilitzi la via del diàleg o la mediació per resoldre l’impagament i en última instància per mitjà d’un procediment jurídic ràpid i senzill.

Salta a la part superior