Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 05:59:42

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Sistema intern d'informacions i alertes

Protecció de les parts

Drets de les persones informadores

Les persones informadores tindran els següents drets:

 1. Disposar d’un canal segur d'alertes que garanteixi la no revelació de la identitat i la confidencialitat de les alertes.
 2. Presentar informacions per escrit o verbalment, o d’ambdues formes. 
 3. Presentar l'alerta de forma anònima.
 4. Rebre informació apropiada en relació amb l’ús dels Canals d’Informació Interns.
 5. Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les informacions relatives a la investigació.
 6. Renunciar, si s’escau, a rebre comunicacions durant la gestió de la informació.
 7. La protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat.
 8. La protecció eficaç de la seva indemnitat laboral, sense que pugui patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de l'alerta formulada, llevat que, després de la instrucció, es conclogui que la denúncia es va fer amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat. Aquest darrer supòsit, podrà donar lloc a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. La comprovació dels fets denunciats, sempre que la informació respongui a l’àmbit d’aplicació objectiu previst a l’article 5 d’aquest Política.
 10. Comparèixer davant l’Ajuntament per iniciativa pròpia o quan sigui requerit per aquesta, sent assistit, si és el cas i si ho considera oportú, per advocat. 
 11. Sol·licitar que la compareixença sigui realitzada per videoconferència o altres mitjans telemàtics segurs que garanteixin la identitat de la persona informant, i la seguretat i fidelitat de la informació.
 12. Conèixer l'estat de tramitació de la informació i els resultats de la investigació.
 13. El tractament de les seves dades personals d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018 i al Reglament (UE) 2016/679. En particular, establint-se les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i l’accés restringit a les seves dades personals com a persona informadora.
 14. Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades personals.

Tornar a l'inici de l'índex de capçalera Tractament de les dades:

 1. Els tractaments de dades personals que deriven de la implementació del Sistema Intern d’Informació es regiran pel que es disposa en:
  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
  • La Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals, 
  • i en el títol VI de la Llei 2/2023.
 2. L’Ajuntament en el marc del Sistema Intern d’Informació té la condició de responsable del tractament de dades personals. 
 3. No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recullen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.
 4. La política de tractament de dades pot consultar-se a través de Política de Privacitat.
 5. Es consideren lícits els tractaments de dades personals necessaris en l’aplicació de la Llei 2/2023:
  1. En els supòsits de comunicació interna s'entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del RGPD, art. 8 de la LOPDGDD, i art. 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, quan, d'acord amb el què estableix aquesta llei, sigui obligatori disposar d’un Sistema Intern d’Informació. 
  2. Si no és obligatori, el tractament es presumeix emparat a l'article 6.1.e) RGPD.
  3. El tractament de dades personals derivat d'una revelació pública es presumeix emparat en el que disposen els articles 6.1.e) RGPD i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, del 26 de maig.
  4. El tractament de les categories especials de dades personals per raons d'un interès públic essencial es pot fer d'acord amb el que preveu l'article 9.2.g) RGPD.
 6. Quan les dades personals s'obtinguin directament de les persones interessades:
  1. Se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del RGPD, i 11 de la LOPDGDD.
  2. Als informants que duguin a terme una revelació pública se'ls informarà, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, i que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers.

Tornar a l'inici de l'índex de capçalera Condicions per a la protecció de l’informador

Les persones que informin o facin una revelació pública tindran dret als mecanismes de protecció establerts en aquesta Política sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. Que tinguin motius raonables per pensar que la informació denunciada és veraç en el moment de la informació, fins i tot quan no aportin proves concloents i que la citada informació entra dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 2. Que hagin realitzat la denúncia mitjançant els canals previstos a l’article 5 d’aquest Política, o bé mitjançant els canals de denúncia externs, com la Bústia de denúncies de l’Oficina Antifrau de Catalunya o d’altres canals externs anàlegs previstos a la normativa vigent.
 3. Que hagin revelat públicament informació sobre accions o omissions a què es refereix l'article 4 de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en aquesta Política.

Queden expressament exclosos de la protecció prevista en aquesta Política aquelles persones que comuniquin o revelin:

 1. Informacions contingudes en alertes que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes a l'article 18.2.b) d’aquesta Política.
 2. Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a la persona informant i les persones a què es refereixi la comunicació o revelació pública.
 3. Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
 4. Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses a l'article 4 d’aquesta Política.
Salta a la part superior