Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 18:21:39

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 5

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Article 1r.

D’acord amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposen els articles 100 a 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix l'impost sobre construccions i obres.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no l'esmentada llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.
 2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran emmarcar-se en els conceptes següents:
  1. Obres de tota mena de nova planta, de construcció d'edificacions i instal·lacions.
  2. Obres de demolició.
  3. Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte exterior.
  4. Alineacions i rasants.
  5. Obres de lampisteria i clavegueram.
  6. Obres en cementiris.
  7. Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que comporti actuar en un immoble inclòs en el Pla Especial de Protecció i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat.
  8. Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra urbanística.
 3. No estaran subjectes a aquest impost però hauran de realitzar-se l’assabentat d’obres mínimes pels conceptes següents, que son considerats com a reforma:
  1. Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge, ni canvis d’instal·lacions generals o usos de les estances.
  2. Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
  3. Canviar el paviment del terra o graonada, sense afectar forjats o lloses, de superfícies inferiors a 50 m2
  4. Enrajolar parets interiors.
  5. Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
  6. Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
  7. Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulers en locals comercials (no barres de Bars ni Restaurants) sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana.
  8. Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins ja existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.
  9. Reparar o substituir baixant d’aigües pluvials (quan no faci falta bastida de més de 2 metres d’alçada), excepte façana principal i sense ocupar la via pública.
  10. Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
  11. Col·locació de reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
  12. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats, de superfície inferior a 50 m2.
  13. Col·locació de tendals d’acord amb l’ordenança municipal general i el que estigui determinat en els estatuts de la comunitat de propietaris, excepte aquells situats a plantes baixes que donen a la via pública.
  14. Totes aquelles actuacions d’obres que no superin un pressupost de l’execució material de 6.000,00 €.
 4. Les obres que, a més dels conceptes abans esmentats, impliquin alteració d’envans o estructura hauran de ser objecte de manera conjunta i total de la llicència d’obra urbanística corresponent i per tant d’aquest impost.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària7, que siguin propietaris de les construccions instal·lacions o obres, siguin o no propietaris dels immobles sobre els quals es realitzen les construccions. A aquests efectes es consideraran propietaris de les construccions instal·lacions o obres qui suporti les despeses o els costos per la seva realització.
 2. En cas que les construccions instal·lacions o obres no es realitzin pel subjecte passiu contribuent tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

7 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 4t. Responsables

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general Tributària8 respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
 3. En el cas de societats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
  1. Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
  2. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
  3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
 5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
 6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones jurídiques i entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària que succeïssin al deutor per qualsevol concepte en la titularitat de les construccions, instal·lacions o obres en curs d’execució.
 7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal·lació o obra en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de titularitat.

8 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 5è. Base imposable, quota i meritació

 1. La base imposable d'aquest impost és constituïda pel cost real i efectiu del fet imposable establert a l’article 2n. A aquest efecte s'entén com a cost real i efectiu el cost de l'execució material d'aquesta, per la liquidació provisional s'aplicarà el tipus de gravamen sobre el Pressupost de Referència (Pr), i aquest s'obtindrà d'acord amb el "Manual per a l'obtenció simplificada de pressupostos d'execució material" del COAC.
 2. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
 3. El tipus de gravamen és el 4%.

L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi sol·licitat o obtingut la llicència corresponent, o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia corresponent.

Article 6è. Exempcions, bonificacions i reduccions

 1. Estan exempts de pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra de les que siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, estant subjectes a l’impost, vagin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
 2. Es concedirà una bonificació fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Dins de les circumstàncies culturals i històriques s’engloben les construccions, instal·lacions i obres realitzades en edificis inclosos en algun tipus de protecció de l’article 5 de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat. (Protecció de tipus A, B, C, D, E, F i M), per totes aquelles obres destinades al manteniment i conservació pels motius de protecció i catàleg.
 3. Tindran una bonificació del 25% les quotes del impost corresponents a projectes de construcció d'Habitatges de Protecció oficial i protegits destinats a la venda. Quan el seu destí sigui el lloguer la bonificació serà del 50%.
 4. També s'aplicarà una bonificació del:
  1. 80% a la quota de les construccions instal·lacions o obres destinades a instal·lació d'ascensor o supressió de barreres arquitectòniques en espais comunitaris, sempre i quan aquesta supressió s’adapti a les normatives aplicables i/o s’ajusti al màxim de les possibilitats físiques de l’immoble, per al seu compliment.
  2. 80% a la quota de les construccions instal·lacions o obres que millorin les condicions d’accessibilitat interior d’un habitatge, sempre i quan aquestes millores no siguin d’obligada adaptabilitat a la normativa reguladora. , i s’ajusti al màxim de les possibilitats físiques existents de l’immoble, per al compliment del decret 135/95 (codi accessibilitat) i CTE (Codi tècnic d’edificació DB-SUA). Queden incloses també les actuacions puntuals per instal·lar salva escalés.
  3. 50% a la quota de les construccions, instal·lacions o obres d’edificis d’habitatges o activitats econòmiques i/o serveis en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament solar tèrmic, solar fotovoltaic per l’autoconsum propi, compartit i amb injecció a xarxa de l’energia provinent del sol, o fonts d’energia renovable com la geotèrmia o minieòlia (s’exclou biomassa i l’aerotèrmia), sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia renovable.
  4. 50% a la quota de les construccions instal·lacions o obres d’edificis d’habitatges o activitats econòmiques i/o serveis que tenen per objectiu la retirada i/o substitució d’elements amb presència de fibrociment/amiant. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material (PEM) corresponent a aquest objectiu.
  5. 50 % de la quota de l’impost a favor de la instal·lació de rètols comercial, quan es tracti de la transformació i substitució de rètols que no s’ajustin al que diu l’article 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística, que estableix que la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han d’esser redactats, almenys en català, de forma que la retolació resultant de la transformació o substitució sigui completament legal.
 5. Es concedirà una bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor de la instal·lació de rètols comercial, quan es tracti de la transformació i substitució de rètols que no s’ajustin al que diu l’article 32.3 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística, que estableix que la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han d’esser redactats, almenys en català, de forma que la retolació resultant de la transformació o substitució sigui completament legal.

Article 7è. Gestió

 1. Els subjectes passius són obligats a presentar davant aquest Ajuntament la declaració, segons el model determinat per aquest, que contindrà els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació procedent, que com a mínim contindrà el projecte i el pressupost d’execució estimat.
 2. Vist el projecte presentat, es practicarà la liquidació provisional. Quan no es presenti projecte visat pel col·legi oficial corresponent, serà competència dels tècnics municipals la determinació de la base imposable. Un cop executades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la seva finalització, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per acreditar el cost consignat. A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions o obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les orbes que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia. En base a aquesta declaració l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent, i exigirà o reintegrarà al subjecte passiu la quantitat que correspongui. Aquesta liquidació no impedirà en cap cas les actuacions de verificació de dades, de comprovació o d’inspecció que siguin procedents.

Article 8è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada, el dia de 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm.312, de data 30 de desembre, i començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
28/11/199131128/12/19911/1/1992
8/10/199829512/12/19981/1/1999
30/09/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
12/2/20037629/3/20031/1/2003
27/3/200312829/5/200330/5/2003
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
03/11/2020-30/12/20201/1/2021
02/11/2021-28/12/20211/1/2022
27/10/2022-20/12/20221/1/2023
26/10/2023-19/12/20231/1/2024

 

 

Salta a la part superior