Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 14:46:29

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 1

Impost sobre béns immobles

Article 1r. Naturalesa i fet imposable

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 60 a 77 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, s’estableix la present ordenança de l’Impost sobre béns immobles.

 1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
  1. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.
  2. D'un dret real de superfície.
  3. D'un dret real d'usdefruit.
  4. Del dret de propietat.
 2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits a l'apartat anterior per l'ordre en ell establert, determinarà la no-subjecció de l'immoble urbà o rústic a les restants modalitats que l’ esmentat apartat preveu. Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta prelació, excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.
 3. Tindran la consideració de béns immobles rústics, urbans i de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladors del Cadastre immobiliari.
 4. No estan subjectes a l'impost:
  1. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
  2. Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
   • Els de domini públic afectes a ús públic.
   • Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 2n. Subjecte passiu

 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordenança. En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formular les declaracions d’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, l’Ajuntament al que es trobi afectat o adscrit l’immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.
 2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. Les administracions publiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l’impost que correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d’ús. El que disposa aquest paràgraf no serà d’aplicació en el supòsit de lloguer d’immobles d’ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica. Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del contribuent, l’ens o organisme públic al que es refereix l’apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import dels deute tributari satisfet.
 3. Els obligats tributaris que no resideixen a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
 4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. Si la sol·licitud no la realitza el beneficiari s’exigirà l’acord exprés dels interessats. Aquesta alteració s’incorporarà al padró de l’exercici següent de la sol·licitud.
 5. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet imposable. Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués més d’un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.

No obstant, quan un bé immobles o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts a l’apartat 1 de l’article 4 lletra l).
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris.

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

Una vegada acceptada per l’administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de l’exercici en què s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.

Article 3r. Successors i Responsables

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
 3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
 4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
 5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions. L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
 6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.

Article 4t. Exempcions

 1. Gaudeixen d'exempció els béns següents:
  1. Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, estan directament afectats a la defensa de l'Estat, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
  2. Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
  3. Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
  4. Els que siguin propietat de la Creu Roja Espanyola.
  5. Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els de governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
  6. La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.
  7. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
  8. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l’ensenyança ensenyament concertada, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
  9. Els béns declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
  10. Aquells béns dels quals siguin titulars les entitats sense afany de lucre excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre societats, a l’empar del que disposa l’article 15.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats. Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.
  11. D’acord amb el que estableix l’article 62.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, estaran exempts d’aquest impost els béns dels que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al acompliment dels fins específics dels esmentats centres.
  12. Gaudiran d’una exempció objectiva els immobles rústics i urbans els quals tinguin una quota líquida inferior a 10,00 euros. A aquests efectes es considerarà quota líquida dels bens immobles rústics la quota agrupada que regula l’apartat 2 de l’article 77 del Reial decret legislatiu 2/2004.
  13. La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.
  14. Els béns que constitueixin el patrimoni de les Universitats afectes al compliment dels seus fins. L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a que les Universitats acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
 2. Les exempcions dels apartats h), i), j) i n) han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.
 3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·licita abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data d’acreditament del tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment.

Article 5è. Bonificacions

Les bonificacions d'aquests dos apartats no són acumulables.

Quan per a un mateix exercici, subjecte passiu i bé immoble concorrin els requisits per gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.

 1. Gaudiran d'una bonificació del 50% els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com a rehabilitació equiparable a aquella, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, sempre i quan es sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, i de conformitat amb l'article 73 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

  El termini per beneficiar-se d'aquesta bonificació comprèn des de el període impositiu següent a aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament d'aquelles, sempre i quan durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que en cap cas pugui excedir de tres períodes impositius. Per a gaudir de l'esmentada bonificació els interessats hauran d'aportar la següent documentació i complir els següents requisits:

  • Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, a qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
  • Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant la Agencia Estatal de l'Administració Tributària, a l'efecte de l'Impost sobre Societats.
  • Aportar fotocòpia de la llicència d'obres o document que acrediti la seva sol·licitud davant de l'Ajuntament.
  • Presentar fotocòpia del rebut de l'impost sobre béns immobles de l’últim exercici.
 2. Gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la quota integra de l'impost, els habitatges construïts a l’empara de la legislació d’habitatges de protecció oficial, durant els tres primers anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva. Durant el quart any la bonificació de la quota integra serà del 30% i el cinquè any serà dels 15 %. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior al final dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i tindrà efectes en el seu cas, des del període impositiu segu?ent a aquell en que es sol·liciti.
 3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa rústica de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra, d’acord amb l’article 33.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de Cooperatives.
 4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de gener tindran dret a una bonificació sobre la quota integra de l’impost corresponent al domicili habitual de 120,00 €, amb el límit de que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota. En cas que la quantitat indicada superi el 90% de la quota, es disminuirà la mateixa fins al percentatge indicat. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants. Aquesta bonificació serà aplicable també als pisos llogats. Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de presentar davant l’Hisenda Municipal la següent documentació:
  1. Títol vigent de la família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
  2. Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membre de la família que consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats en el domicili familiar.
  3. Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. Aquesta bonificació es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà gestionar automàticament la informació facilitada pel contribuent a altres administracions, en relació a la tramitació d’aquesta bonificació.
  4. En el cas específic dels pisos llogats, la sol·licitud de bonificació s’haurà de fer anualment, i conjuntament pel propietari i l’arrendatari.

  En aquells immobles on la propietat correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

 5. Gaudiran d'una bonificació en la quota íntegra de l'impost, els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, en els següents supòsits:
  1. Instal·lacions solars tèrmiques:
   • Gaudiran d'una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes d’autoconsum per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar.
   • És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per part de l'Administració competent.
   • Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.
  2. Instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum:

   Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

   Referent a instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques):

   Prèviament al reconeixement de l'aplicació de la bonificació, en el cas d’immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu per a ús individual, els tècnics municipals hauran d'emetre, si escau, informe favorable relatiu al compliment dels requisits establerts a l’ordenança fiscal, a on es deixi constància de la potència elèctrica assignada a cadascun dels immobles que participen en la instal·lació i la data de finalització de la instal·lació.

   Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

   Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 5 d'aquesta ordenança, aquesta bonificació serà compatible amb les altres bonificacions fins a un import màxim de bonificació total del 65 per cent de la quota íntegra.

   1. En el cas d'habitatges unifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, gaudiran d'una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l'impost.

    Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

   2. En el cas d'habitatges plurifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a ús individual als immobles que participen de la instal·lació, gaudiran d'una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l'impost.

    Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

   3. En el cas d'immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, els immobles que participen de la instal·lació, gaudiran d'una bonificació del 5 per cent de la quota íntegra de l'impost.
   4. En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, gaudiran d'una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l'impost.

    L'import de la bonificació no podrà excedir de 500 €.

    Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

   5. En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per consums en serveis comuns o col·lectius i no propis, gaudiran d'una bonificació del 5 per cent de la quota íntegra de l'impost.

    Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 2 anys a partir de l'exercici segu?ent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

    Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la segu?ent documentació:

    Referent a instal·lacions solars tèrmiques:

    1. Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació.
    2. Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent.
    3. Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats.
    4. Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
    1. Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.
    2. Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).
    3. Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
    4. En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.
    5. Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.
 6. Els béns immobles de propietat municipal que, no estan inclosos en cap supòsit de no subjecció o exempció, i estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i sempre que siguin declarats d’especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o culturals que justifiquin aquesta declaració. Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat pública al Ple de la Corporació, amb els informes previs favorables emesos pels departaments competents i s’acordarà per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. L’acord tindrà efectes en l’exercici de la sol·licitud i serà vigent mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies establertes a la declaració d’utilitat pública.
 7. Gaudiran d'una bonificació del 50% per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles d'us residencial destinats al lloguer d'habitatge amb renda limitada d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació en matèria d'habitatge. A aquests efectes els immobles residencials que podran gaudir de dita bonificació seran els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els habitatges d'inserció, i els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat. Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i acreditar la situació en la que es troba l’immoble corresponent.
 8. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles que siguin declarats d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i culturals que justifiquin aquesta declaració. Aquesta bonificació només podrà ser concedida a immobles destinats a entitats sense ànim de lucre sempre i quan aquests béns estiguin inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni històric i catàleg. Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat pública al Ple de la Corporació, amb els informes previs favorables emesos pels departaments competents i s’acordarà per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. L’acord tindrà efectes en l’exercici de la sol·licitud i serà vigent mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies establertes a la declaració d’utilitat pública.

Article 6è. Base imposable i base liquidable

 1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos en el Text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i en el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.
 3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
 4. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
 5. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, la reducció s'aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents. Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l’Impost la sol·licitin.
 6. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l'immoble i la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor d'aquell.
 7. El valor base serà el què s'indica a continuació en cadascun dels següents casos:
  1. Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l'any anterior a l'entrada en vigor de les ponències de valors, no s'hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base serà l'import de la base liquidable que, d'acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
  2. Per als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a conseqüència de procediments d'inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l'increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció general del Cadastre. En aquests casos no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.
  3. Per aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització.
  4. El component individual, en el cas d’actualització del valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles serà, en cada any, la diferència positiva entre els valors cadastrals resultant de dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
  5. El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat. El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l'any anterior a l'entrada en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació. En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la qual tenien, el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
 8. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s'extingirà el dret a l'aplicació de la reducció pendent.
 9. La reducció establerta en aquest article no s'aplicarà respecte a l'increment de la base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.
 10. En els béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una ponència de valors especial superi el doble del que,com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40% del que resulti de la nova ponència. no s'aplicaran reduccions en la base imposable a l'efecte de determinar la base liquidable de l'impost . El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor que tingués assignat, que a aquests efectes, es prendrà com a valor base.

Article 7è. Tipus de gravamen i quota

 1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
 2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi.
 3. Tipus de gravamen:
  1. El tipus de gravamen serà el 0,681 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa.
  2. El tipus de gravamen serà el 0,866 per cent quan es tracti de béns rústics.

A l'efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual seran d'aplicació els tipus incrementats. Aquests tipus només s'aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, com a màxim, per a cada ús, tingui major valor cadastral:

Taula annexa
ÚsCodiTipusValor cadastral mínim
OficinesO0,993425.000 euros
IndustrialI0,9991.095.000 euros
ComercialC0,916165.000 euros

Article 8è. Període impositiu i acreditament de l'impost

 1. El període impositiu és l'any natural.
 2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.
 3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el què preveu l'article 10è. d'aquesta Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l'exercici immediat següent a aquell en que es van produir, amb independència del moment en que es notifiquin. Quan l'Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà l'IBI, si és procedent, en la data que la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tals els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida. Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la qual ha tingut realitat.
 4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia u de gener de l'any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.

Article 9è. Normes de Gestió

 1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el límit de l’article 4t. apartat L es refereix a l’import de la quota liquida anual.

Article 10è Remissió normativa

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicaran les normes que regulen el present impost, l'Ordenança general d'impostos, taxes i contribucions especials,, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei del Cadastre Immobiliari, la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.

Article 11è. Disposicions transitòries

Primera.- Respecte a l'aplicació transitòria en aquest impost de beneficis fiscals atorgats als impostos que substitueix, s'aplicarà el que estableixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria 2a. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Segona.- Fins que no es procedeixi a la fixació dels valors cadastrals d'acord amb el que preveu l'article 6è. apartat 3, de la present ordenança, s'aplicarà el que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria 2a. de la Llei Reguladora.

Article 12è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió, del dia 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'ordenança
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
11/12/198931230/12/19891/1/1990
1/10/199231128/12/19921/1/1993
27/6/199628223/11/19961/1/1997
12/2/20037629/3/20031/1/2003
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
28/3/20068510/4/20061/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
27/2/2014-15/4/20141/1/2014
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
03/11/2020-30/12/20201/1/2021
02/11/2021-28/12/20211/1/2022
27/10/2022 27/12/20221/1/2023
26/10/2023-19/12/20231/1/2024
Salta a la part superior