Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 06:33:09

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 4 

Impost sobre activitats econòmiques

Article 1r. Fet imposable

 1. L'Impost sobre. activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques.
 2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

Article 2n. Subjectes passius

 1. Son subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributaria sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
 2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans d ela primera meritació de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.

4 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 3r. Responsables

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributaries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributaria o que col·laborin a cometre-la.
 2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributaria5 respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributaries d'aquestes entitats.
 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributaries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.
 4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributaries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
  1. Quan s'ha comes una infracció tributaria simple, de l'import de la sanció.
  2. Quan s'ha comes una infracció tributaria greu, de la totalitat del deute exigible.
  3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributaries pendents en la data de cessament.
 5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributaria.
 6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
 7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat! del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l'impost existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica.

5 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 4t. Exempcions

 1. Estan exempts de l'impost:
  1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
  2. Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en que es dugui a terme i l'activitat. No es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat en els següents supòsits:
   1. Quan l'activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que , concorre en els casos de:
    1. Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
    2. Transformació de societats.
    3. Canvi en la personalitat jurídica tributaria de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.
    4. Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
   2. Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
    1. Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
    2. Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
    3. Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.
    4. Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.
  3. Els següents subjectes passius:

   A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

   No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer alguna de les circumstàncies considerades a l’apartat 1 de l’article 42 del Codi de comerç com a determinants de l’existència de control, amb independència de l’obligació de consolidació comptable, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.

   A aquests efectes, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de comerç són els recollits en la secció 1a. del Capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades pel RD 1159/2010, de 17 de setembre.

   • Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol.
   • Els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
    1. L’import net del volum de negoci es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 35.2 del Codi de comerç.
    2. L'import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l'Impost sobre societats o dels contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte de! qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l'any anterior al de l'acreditament de l'Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributaria, l'import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si el dit període impositiu hagués. tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.
    3. Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
  4. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
  5. Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fans de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en regim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular i o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment.
  6. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistèncials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment.
  7. La Creu Roja.
  8. Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
  9. A l'empara del que disposa l'article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l'article 7 de dita Llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l'article 3 de la mateixa Llei:
   1. Les fundacions.
   2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
   3. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
   4. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
   5. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
   6. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen la lletres anteriors.
 2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), B), D), G) i H) de l'apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost.
 3. Per a l'aplicació de l'exempció prevista en la lletra C) de l'apartat 1 anterior, el Ministre d'Hisenda establirà els supòsits en que s'exigirà la presentació davant l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria d'una comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s'exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l'Impost sobre la renda de les persones físiques.
 4. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
 5. La aplicació de l'exempció de la lletra 1) de l'apartat 1 anterior estarà condicionada a que l'entitat comuniqui a l'Ajuntament que s'ha acollit al regim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Article 5è. Bonificacions i reduccions

 1. A l'empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre regim fiscal de cooperatives, gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
 2. A l'empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els locals en que realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicencia urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
 3. A l'empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en que es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota corresponent, atenent al grau d'afectació dels locals perles dites obres.
 4. Qualsevol que inici l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes de l’impost gaudirà d’una bonificació del 50% de la quota corresponent durant els cinc anys següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà passats cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) del apartat 1 de l’article anterior.

Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

 1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4t i 5è d'aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, durant el primer trimestre de l’any o juntament amb la declaració d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
 2. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l'article anterior es concediran per l'Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució de l'import reduït.
 3. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

Article 7è. Quota tributaria

La quota tributaria serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8è 9è de la present ordenança, així com les bonificacions regulades en l'article 5è anterior.

Article 8è. Coeficient de ponderació

D'acord amb el que preveu l'article 86 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu segons el quadre següent:

Import net de la xifra de negocis (euros)Coeficient de ponderació
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,001,29
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,001,30
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,001 ,32
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,001,33
Més de 1 00.000.000,001,35
Sense xifra neta de negoci.1,31

Als efectes de l'aplicació d'aquest coeficient, l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d'acord amb allò previst en la lletra C) de l'apartat 1 de l'article 4t d'aquesta ordenança.

El coeficient corresponent a la filera “sense xifra neta de negoci” s’aplicarà per la determinació de la quota ponderada corresponent a activitats realitzades per subjectes passius no residents sense establiment permanent o en aquells supòsits en els que l’Ajuntament no conegui la xifra de negocis per causes imputables al subjecte passiu. En aquest cas quan aquest faciliti o s’obtingui dita informació, es practicarà la regularització corresponent.

Article 9è. Coeficients de situació

 1. Als efectes del que preveu l'article 87 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en tres categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
 2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més baix i romandran en la susdita classificació fins el primer de gener de l’any següent a aquell en que el Ple d’aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.
 3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en que es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
  CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
  Coeficient aplicable3,83,43
 4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

Article 10è. Període impositiu i acreditament

 1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.
 2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes se- calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
  • També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.
  • No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d'activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre societats, les declaracions d'alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l'exercici de l'activitat, produiran efectes a partir de 1'1 de gener de l'any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d'activitat de que es tracti. En conseqüència, respecte de l'any en el qual tingui lloc l'operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l'activitat.
 3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s'acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 11è. Regim de declaració i d'ingrés

 1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributaria d'aquest impost, que compren les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que i condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.
 2. Contra els actes de gestió tributaria competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de:
  1. El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d'ingrés directe.
  2. El dia següent al de finalització del període d'exposició publica del corresponent padró, en el cas que el tribut s'exaccioni mitjançant padró.
 3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.
 4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei General Tributaria.
 5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en que s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributaria.

Article 12è. Comprovació i investigació

Per delegació de! Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l'Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributaria, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la practica de les liquidacions tributaries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 13è. Gestió per delegació

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
 2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la, Diputació de Barcelona les funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributaria portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.
 3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributaria per delegació d’aquest Ajuntament s'ajustaran a aquesta ordenança, al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.

Article 14è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada, el dia 12 de febrer de 2003, començarà a regir, el dia 1r. de gener de l'any 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.

Carrerer

 • Criteris de classificació dels carrers:
  • Primera categoria: Es consideren carrers de primera categoria aquells que:
   • Estan situats en illes de vianants d’elevada centralitat urbana i econòmica i presenten una concentració i diversitat de serveis especialitzats de caràcter públic o privat.
  • Segona categoria: Es consideren carrers de segona categoria aquells que:
   • Estan situats en polígons industrials consolidats, totalment urbanitzats, disposen d’un accés fàcil o directe amb les principals vies de comunicació amb l’exterior, són de gran o mitjana dimensió respecte d’altres del municipi, o
   • Estan situats al casc urbà, es corresponen amb eixos comercials o zones d’alta concentració comercial i/o serveis, es troben en vies de comunicació preferencials o vies de comunicació secundàries que enllacen amb vies preferents i amb una presència important de comerç de proximitat.
  • Tercera categoria:  Es consideren carrers de tercera categoria aquells que:
   • Estan situats en polígons industrials sense urbanitzar en la seva totalitat, antics, sense rehabilitar, de dimensions reduïdes, sense vies de connexió directe cap a l’exterior.
   • Es tracta de carrers del cas urbà situats en vies de comunicació secundàries, amb una oferta comercial pràcticament inexistent i sense possibilitat de créixer pel tipus de construccions existents.
 • Carrers:
  1. Primera categoria
  De Carnicé, passeigDe FalgueraDe l’Església
  De les CarreretesDe Falguera, plaçaDe Pi i Margall ( del 2 al 12 i de l’1 al 27)
  De Catalunya, plaçaDe Falguera, ProlongacióPlaça de la Vila
  De Clementina ArderiuDe Felip Alcántara Arellano, plaçaDel Pou de Sant Pere
  Del ComerçDe Ferrer i Guàrdia, plaçaDe la Rectoria
  Del Comte de Vilardaga, passeigDe Francesc Macià 

   

  2. Segona categoria
  De la ConstitucióDe Francesc MestresDe l’Agricultura
  De les CreusDe Francesc SáezD’Agustí Domingo
  De CuencaDe Frederica MontsenyD’Alfons Comín, plaça
  De DaltDel Garrofer, passatgeD’Anselm Clavé
  De Daoíz i VelardeDel General MansoD’Armenteres
  De DaoraDel General PrimDe l’Atmeller, passatge
  Del SolDels Germans CarrerasDel Baix Llobregat
  De Dicià, plaçaDe GironaDe Barcelona
  Del Doctor BarraquerDe GranollersDe Batista
  Del Doctor Behring, plaçaDe l’HospitaletDe Bertrand, passeig
  Del Doctor BrugarolasDe la IndústriaDe Can Calders
  Del Doctor FlemingDe Jacint RiusDe Can Llobera, plaça
  D’Enric d’Ossó, passatgeDe Jacint VerdaguerDe Can Maginàs, plaça
  De l’Estació, plaçaDe Jaume BalmesDe Can Miano
  D’EstelíDe Jaume RibasDe Carcereny i Tristany
  D’Eugeni d’OrsDe Jaume Ribas, passatgeDe Carles Buïgas
  D’EuropaDe Jaume VidalDe Joan Antoni Montobbio
  De Massana, passatgeDe les Roses, plaçaDe Joan Antoni Samaranch
  De MataróDe Rupert LladóDe Joan Batllori
  De Matias Badia. PassatgeDe Sabadell, passatgeDe Joan de Batlle
  De Matilde Bertran i CalopaDel SagramentDe Joan Fuster
  De Miguel de CervantesDel Sagrament, passatgeDe Joan Maragall
  De Miquel Coll i AlentornDe la Salut, plaçaDe Joan N. García –Nieto
  De Montejurra, avingudaDe la Sànson (de Laureà Miró fins al Km. 1800)De Joan Salvat –Papasseit
  De Nadal, passeigDe Sant AntoniDe Joan XXIII
  De Narcis de MonturiolsDe Sant GabrielDe Joaquim Castells
  De l’Olivera, passatgeDe Sant JaumeDe Joaquim Monmany
  De l’Onze de SetembreDe Sant Joan, rbla.De Joaquim Prats
  De pahissa, riera (Zona pol. ind. Armenteres)De Sant JosepDe Jordi Alcaraz
  Del Penedès, passatgeDe Sant LlorençDe Josep M. de Molina
  De Pere ÀlvarezDe Santa CreuDe Josep M. De Segarra
  De Pere Dot, plaçaDe Santa MariaDe Josep Ricart
  De Pere QuartDe Santiago RusiñolDe Josep Teixidó
  De Pi i Margall (del 14 i del 29 fins al final)Serra, carrer d’EnDe Josep Vallès, passatge
  De PicassoDe Terrassa, passatgeDe Laujar de Andarax, plaça
  Dels Pins, passeigDe TerrisserDe Laureà Miró
  De PizarroDe TibidaboDe Lleida, passatge
  Del PlaDe Tirant lo BlancDe la Llibertat , plaça
  Del Primer de MaigDe Torras i BagesDe Llorenç Martí
  De Rafael Alberti, plaçaDe TreballDe Lluís Companys, plaça
  De Ramon de TrinxeriaDe Ventura GassolDe Lluís G. Rius
  De Ramon RibasDe Verge de la MercèDe Margarida Xirgu
  De Ramón y CajalDe Verge de la SalutDe Marquès de Monistrol
  De Remigi GuixDe Verge de les NeusDe la Marquesa de Castellbell
  Del Reverend Martí DuranDe Verge de MontserratDel Mas Lluí
  De Ricard Ribas, passatgeDe Verge del PilarDe Masor, passatge
  De les RosesDe Vidal i Ribas 

   

  3. Tercera categoria
  Agrupació MasorDels Germans LladóDe Sant Joan, plaça
  Bertrand, recinteDe Pahissa, riera (polígons Solà-Sert)De Fargas, passatge
  Del Canal, PasseigDe la Sanson Ctra, (a partir del Km. 1800)De Vilafranca, passatge
  Del Casal de joves, plaçaDe la Salut, rieraDe Villeneuve-le-Roi, plaça
  Dels TallersDe Roig, passatgeDe la Vinya del Puntaire
  De les TeixidoresDe Sant Joan, passatgeDe la Xocolatada plaça
  Multindus, passatgeDe Solà-Sert, passatge 

S’ha d’assenyalar que, una part del Riera de la Salut, passatge Masor, passatge Multindus, carrer de les Teixidores i carrer dels Tallers, podrien considerar-se també de segona categoria, per tractar-se d’una zona totalment urbanitzada, però donat que una part de la Riera de la Salut encara no està urbanitzada i a més més l’accés a les vies de comunicació cap a l’exterior no és directe, es creu més convenient qualificar aquests carrers de tercera categoria.

Salta a la part superior