Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 13:36:02

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 3

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 1r.

D’acord amb el que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa als articles 107 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que és un tribut municipal i directe.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini sobre els referits béns.
 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
  1. Negoci jurídic "mortis causa".
  2. Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït.
  3. Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
  4. Expropiació forçosa.

Article 3r.

No està subjecte a aquest impost, l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns immobles. (En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es considerin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell).

Article 4t.

No s’acreditarà aquest impost:

 1. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin en una branca d’activitat.
 2. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’esport, i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 3. En els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
 4. En les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
 5. Les transmissions de béns immobles a títol lucratiu en benefici dels fills, menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de recolzament per a l'adequat exercici de la seva capacitat jurídica, l'exercici de la qual es portés a terme per les dones difuntes, com a conseqüència de violència contra la dona, en els termes que defineixi la llei o pels instruments internacionals ratificats per l'Estat, quan aquestes transmissions lucratives portin causa de l'esmentada defunció.
 6. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.
 7. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
 8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions del negoci d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa o reestructuració bancària.
 9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
 10. Les aportacions a transmissions de béns immobles efectuades a la Societatde Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societatde Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
 12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societatde Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 13. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades entre els citats fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 14. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció de l’usdefructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.
 15. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris, en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 23 del Text Refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.

  En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir l'anterior meritació de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions no subjectes.

 16. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.

  L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aquesta Ordenança.

  Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

  Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de la meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició. Si, en el moment de l'adquisició, l'immoble no estava edificat, el valor del sòl de la transmissió es calcularà d'aquesta mateixa manera, i es prendrà com a valor de l'adquisició el del total de l'immoble.

  Si la transmissió es refereix a una entitat individualitzada resultant d'una declaració d'obra nova i constitució del règim en propietat horitzontal, el valor d'adquisició del sòl es determinarà mitjançant l'aplicació del coeficient de participació en la divisió horitzontal de la nova construcció assignat a l'entitat transmesa respecte del total de l'immoble.

  Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.

  Si el terreny transmès hagués estat adquirit pel subjecte passiu en diverses dates respecte de diferents quotes de participació, per tal de determinar la inexistència d'increment valor es consideraran tots els imports d'adquisició de manera global, és a dir, la possible manca d'increment es calcularà per la diferència entre el valor de la transmissió i la suma dels diferents valors d'adquisició.

  Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

  En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.

Article 5è. Beneficis Fiscals

 1. Exempcions: Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
  1. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

   Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

   No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l’habitatge. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova que en el moment de la meritació, la situació econòmica era diferent, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.

   A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.

   Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006. de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

  2. La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
  3. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 146/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins al primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
  4. Quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
   1. L'Estat, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i altres entitats locals a les quals pertany l’Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de anàleg caràcter als organismes autònoms de la Generalitat i de dites entitats locals.
   2. L’Ajuntament i les entitats locals que hi estan integrades o que formin part, a més de les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
   3. Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu reglament aprovat per Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
   4. Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’Ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
   5. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
   6. La Creu Roja Espanyola.
   7. Les persones o entitats a favor de les quals es troba reconeguda l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 2. Bonificacions: Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual comú del subjecte passiu i el causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, cònjuges i parelles de fet, i ascendents i adoptants. A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment justificades. L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic. En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.

Article 6è. Successors i responsables

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
 3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.

Article 7è. Subjecte passiu

 1. Tindran la condició de subjecte passiu d’aquest impost a títol de contribuent:
  1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que adquireix el terreny a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
  2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que transmet el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjectes passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o constitueixi o transmeti el dret real de què es tracta, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

2 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària / 3 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 8è. Base imposable

 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.
 2. Quan el terreny transmès hagués estat adquirit pel subjecte passiu en diverses dates respecte de diferents quotes de participació, es consideraran tantes fraccions de base imposable com dates d'adquisició existeixin. Per al càlcul de les diferents fraccions, es distribuirà el valor de transmissió del terreny proporcionalment a la quota adquirida en cada data, i es calcularà cadascuna d'aquestes fraccions de base imposable d'acord amb el seu període de generació i valors aplicables, segons les regles generals detallades a continuació. 
 3.  Per determinar la base imposable de l’impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment del meritament pel coeficient fixat a l’apartat 3 d’aquest article corresponent al període de generació de l’increment de valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes. 
 4. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor establert en el quadre següent: 
  Períodes de generació de l'increment
  PeríodeCoeficient
  Menys d'un any0,15
  1 any0,15
  2 anys0,14
  3 anys0,15
  4 anys0,17
  5 anys0,18
  6 anys0,19
  7 anys0,18
  8 anys0,15
  9 anys0,12
  10 anys0,10
  11 anys0,09
  12 anys0,09
  13 anys0,09
  14 anys0,09
  15 anys0,10
  16 anys0,13
  17 anys0,17
  18 anys0,23
  19 anys0,29
  igual o superior a 20 anys0,45
  Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.
 5. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. 
 6. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 7. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 8. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 9. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició. 

Article 9è.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor d'aquests en el moment de la meritació d'aquest impost el que tingui fixat en l'esmentat moment, als efectes de l'impost sobre béns immobles. No obstant, això quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix.

En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment del meritament.

Article 10è. Usdefruit

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit a l'article anterior que representi, respecte d'aquest, el valor dels referits drets calculat segons les regles següents:

 1. En cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per 100 del valor cadastral del terreny per cada any de durada d'aquest, sense que pugui excedir del 70 per 100 de l'esmentat valor cadastral.
 2.  Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en cas que l'usufructuari tingués menys de 20 anys, seria equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny, i es minorarà en un 1 per 100 per cada any que excedeixi de l'esmentada edat, fins al límit mínim del 10 per 100.
 3. Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del valor cadastral del terreny usufructuat.
 4. Quan es transmeti un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats a les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny en el moment de l'esmentada transmissió.
 5. Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.
 6. El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del valor cadastral dels terrenys sobre els que constitueixin aquests drets les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.
 7. En la constitució o transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini distints dels enumerats a les lletres A), B), C), D) i F) d'aquest article i en el següent, es considerarà com a valor d'aquests, als efectes d'aquest impost:
  1. El capital, preu o valor pactat, en constituir-los, si fos igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
  2. Aquest últim, si aquell fos menor.

Article 11è.

En la constitució o transmissió del dret a aixecar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte d'aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificat un cop construïdes aquelles.

Article 12è.

En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

Article 13è. Tipus de gravamen i quota

La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent:

Tipus de gravamen i quota
PeríodeTipus
Menys d'un any30,00%
1 any30,00%
2 anys30,00%
3 anys30,00%
4 anys30,00%
5 anys30,00%
6 anys30,00%
7 anys30,00%
8 anys30,00%
9 anys30,00%
10 anys30,00%
11 anys27,75%
12 anys27,75%
13 anys27,75%
14 anys27,75%
15 anys27,75%
16 anys27,75%
17 anys27,75%
18 anys27,75%
19 anys27,75%
20 anys27,75%

Article 14è. Meritació

 1. L'impost es merita:
  1. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de transmissió.
  2. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
 2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que grava l’impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complerts transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable , sense considerar les fraccions d’any.

En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes.

 1. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de transmissió:
  1. En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant de l’Ajuntament o de l’Organisme de Gestió Tributària.
  2. En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
  3. En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d’adjudicació que hagi esdevingut ferm.
  4. En les expropiacions forçoses, la data de l’Acta de pagament i ocupació.

Article 15è. Nul·litat de la transmissió

 1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativa per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre que l'esmentat acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de 4 anys des que la resolució va quedar ferma. S'entendrà que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi civil.
  Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi correspondrà cap devolució.
 2. Si el contracte resta sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acta de conciliació i el simple assentiment a la demanda.
 3. En els actes o contractes en què mitjanci alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l'impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost tanmateix, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1. anterior.

Article 16è. Obligacions materials i formals

 1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i ingressar la quota resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf primer i segon de l’article 10 d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració.
 2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació corresponent.
 3. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
 4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
 5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
 6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi el meritament de l’impost:
  1. Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
  2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

  Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.

  Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació.

  No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.

Amb independència del que disposa el punt 1. d’aquest article són igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

 1. En els supòsits previstos a la lletra a) de l'article 7è. d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En els supòsits previstos a la lletra b) de l'esmentat article, l'adquiridor o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.

Article 17è.

Així mateix, els notaris són obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes d'última voluntat. També són obligats a trametre, dins el mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei General Tributària.

Article 18è. Comprovació de les autoliquidacions

 1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.
 2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.

Article 19è. Règim d’ingrés.

 1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
 2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària.

Article 20è. Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de les normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Article 21è Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
29/9/1994313 annex XIII31/12/19941/1/1995
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
12/2/20037629/3/20031/1/2003
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
28/3/20068510/4/20061/1/2006
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
03/11/2020-30/12/20201/1/2021
02/11/2021-28/12/20211/1/2022
27/10/2022-20/12/20221/1/2023
26/10/2023-19/12/20231/1/2024
Salta a la part superior