Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 15:00:19

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Registre electrònic

Registre electrònic
Tramita ara

Què és el Registre electrònic

El registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és l’equivalent, en línia, al registre general presencial.

Les sol·licituds, escrits, o comunicacions rebuts a través del registre electrònic s’integren automàticament en el registre general de l’Ajuntament.

Per presentar una sol·licitud o escrit al registre electrònic, [i obtenir el número de registre d’entrada], cal executar un dels tràmits que es troben al catàleg de tràmits. Tots aquests tràmits permeten annexar documents digitalitzats associats a la sol·licitud.

A cada tràmit la ciutadania trobarà la informació necessària per realitzar-lo correctament i un assistent que seguirà els passos de la tramitació.

Si voleu realitzar algun tràmit específic que no es troba en el catàleg, i només en aquest cas, feu servir el tràmit genèric.

Per tramitar electrònicament és necessari disposar d’un sistema d’identificació i signatura electrònica.

Es poden utilitzar els següents:

Si tramiteu en representació d’una altra persona o una empresa podeu fer servir un certificat digital de representant. 

Si necessiteu adjuntar documentació a la tramitació cal que els formats siguis algun dels següents: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
Finalitzada la tramitació, el ciutadà o ciutadana obtindrà un rebut consistent en:

 • Còpia autèntica de l’escrit, comunicació o sol·licitud presentada.
 • Data i hora de presentació i número d'entrada de registre, i en molts casos el número de l’expedient.
 • Quan s’escaigui, enumeració i denominació dels documents adjunts.

Mostra exemple de sol·licitud

La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència en la transmissió implica que no s'ha finalitzat correctament la tramitació.

A efectes del còmput de terminis en la tramitació electrònica Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Important:
 • La recepció de documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.
 • Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic, els declarats festius per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya, i per al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 • El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials que regeix la seu electrònica.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al registre electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per a la resta de mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'altra banda, la utilització dels mitjans electrònics comporta les limitacions establertes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia del Drets Digitals (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i a la resta de normes especifiques que regulen el tractament de la informació.

Subjectes obligats a la tramitació electrònica Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordenança de Transparència i Administració Digital de Sant Feliu de Llobregat hauran de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics amb l’Ajuntament:

 1. Les persones jurídiques
 2. Les entitats sense personalitat jurídica
 3. Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 5. Els empleats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic. 
 6. Les persones que sol·licitin participar en qualsevol procés selectiu o qualsevol convocatòria de provisió de llocs de personal funcionari de carrera i interí i laboral fix i temporal convocats per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 7. Les persones autònomes.
 8. Les persones que actuïn en representació de les organitzacions sindicals presents a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, les que participin en els òrgans de representació, Junta de Personal, Comitè d’Empresa així com també els delegats i les delegades de personal i de prevenció de riscos laborals. 
 9. Les persones adjudicatàries de contractes públics i privats.

Addicionalment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pot establir l'obligació de relacionar-se amb ell a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Avantatges d’utilitzar el registre electrònic Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les 24 hores.
 • Evita desplaçaments i esperes innecessàries, permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

Requisits tècnics Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Per a l'accés i utilització del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és necessari disposar dels requisits tècnics per a l'ús de certificat digitals.

Suport en la tramitació Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

 • Servei Truca'm: Si necessites ajuda en la tramitació electrònica ens posarem en contacte amb tu dintre de l'horari que et vagi millor.
 • Servei Platoon: Si necessites ajuda en la tramitació electrònica en un idioma diferent al català o al castellà descarregat l'aplicació gratuïta Platoon, per a telèfons mòbils Android i Apple, i podràs gaudir de traducció simultània en l'idioma que triïs.
 • Servei SVisual: Si necessites ajuda en la tramitació electrònica i tens dificultats auditives.
 • També pots trucar al telèfon 936858001 o fer servir el formulari de contacte de la Seu electrònica i de suport a la tramitació.

Marc jurídic Tornar a l'inici de l'índex de capçalera

Salta a la part superior