Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Responsable del Sistema 

El Responsable del Sistema Intern d’Informació és el Comitè Antifrau de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, constituït mitjançant Acord de Ple en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2022, i que està integrat pels membres següents:

  • Secretari/ària de la corporació, com a responsable de l’òrgan col·legiat.
  • Interventor/a de la corporació, com a responsable del Control de gestió, control Intern o Auditoria interna.
  • Director/a de l’Assessoria Jurídica.
  • Cap de l’Oficina Econòmica.
  • Cap de l’Oficina de Contractació.
  • Cap del Departament de Govern Obert.

Aquest òrgan col·legiat delegarà entre els seus membres, una persona titular i una persona suplent, de forma rotatòria i anual, les facultats de gestió del sistema intern d’informació i de tramitació dels expedients d’investigació, com a Responsable del Sistema Intern d’Informació.

Dades de contacte del Responsable del Sistema Intern d’Informació:

  • Adreça postal: Plaça de la Vila, 1. 08980 Sant Feliu de Llobregat
  • Correu electrònic: alertainterna@santfeliu.cat
  • Telèfon: 936 85 80 00

Normativa reguladora