Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Els consells sectorials

Els consells sectorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de la ciutat.

Els consells sectorials tenen un reglament intern aprovat o ratificat en el ple municipal. Aquest reglament estableix la composició de cada consell sectorial. Tots els consells sectorials són presidits per l’alcalde o el regidor o la regidora que delegui.

En termes generals, les funcions bàsiques dels consells sectorials

  • Debatre i valorar els afers que presenti l'Ajuntament, especialment la informació, el seguiment i avaluació dels programes anuals
  • Debatre  i valorar les aportacions que faci qualsevol membre del consell
  • Elaborar propostes relatives a l’àmbit d’actuació de cada consell sectorial, amb plena capacitat per sotmetre'l a debat en el ple municipal
  • Cada consell sectorial tindrà, a més, les funcions específiques que determini el seu reglament de funcionament

Els consells sectorials han d’esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han d’impulsar i coordinar el seu treball i han d’evitar, en tot moment, considerar els consells sectorials com òrgans merament formals.

Per aquestes raons, tots els consells sectorials compleixen les següents normes generals de funcionament

  • Es reuneixen, com a mínim, tres cops a l’any
  • Trameten l'acta de totes les reunions als membres del consell i a totes les entitats que representen, en el termini màxim de quinze dies
  • A tots els consells sectorials es presenta el pla anual de treball de l'Ajuntament, remarcant els objectius municipals en el sector de què es tracti, però impulsant també una reflexió global sobre la ciutat.