Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 18:49:49

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

El mer exercici en territori nacional d’activitats empresarials, professionals i artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.

Com es fa?

Les declaracions d'alta, baixa i variació s'han de fer en l'imprès de declaració de l’ORGT (model 708), degudament emplenat i signat. Aquest imprès es pot obtenir en qualsevol de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

S’haurà d’aportar document d'autorització quan la persona signant no sigui la representant legal de l'entitat.

Un cop emplenada la declaració cal presentar-la com a document adjunt al registre electrònic de l'ORGT.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica enumerades en l’art. 35.4 de la Llei general tributària (LGT) que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

Quan es pot fer?

S'ha de fer i pagar l'autoliquidació dins dels 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat.

L'alta es formalitza un cop pagada l'autoliquidació de l'any en què s'inicia l'activitat. Aquesta alta és prorratejable per trimestres.

Es poden acceptar altes amb un màxim de tres mesos d'antelació, sempre que les dates de presentació de la declaració i d'inici de l'activitat estiguin dintre del mateix any i que la persona interessada es comprometi a pagar en el termini dels 30 dies següents; passat aquest temps el banc no acceptarà el pagament.

Pel que fa a les altes presentades fora de termini, l’Organisme de Gestió Tributària emet una liquidació que inclou tots els anys, incloent-hi l'exercici en curs.

Documentació que cal

  • Etiqueta d'identificació fiscal d'Hisenda o fotocòpia del NIF de la persona interessada.
  •  Imprès de declaració d'alta de l'impost degudament emplenat i signat. Aquest imprès es facilita a l'Organisme de Gestió Tributària.
  • Fotocòpia del NIF de la persona representant en el cas que sigui aquesta qui presenta l'alta.

Suport

Normativa

  • Articles 78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
  • Tarifes i instruccions, aprovades pels Reials Decrets Legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost.
  • Reial Decret 243/1995, de 5 de març, que conté les normes de gestió.
  • Ordenança fiscal número 4: Impost sobre activitats econòmiques (pdf) 

Altra informació d'interès

L'alta de l'IAE no eximeix de presentar la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiments a l'Ajuntament.

Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior