Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 13:20:52

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Subvencions a entitats i persones per a activitats ciutadanes de caràcter ordinari

En aquesta pàgina es pot fer i trobar tota la informació necessària per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions, així com les seves esmenes i ampliació de documentació, l'acceptació una vegada concedides, la reformulació, si s'escau i la seva posterior justificació, que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat atorga a entitats i persones físiques per a la realització de projectes i activitats ciutadanes d’utilitat pública o interès social, de conformitat a la normativa vigent en règim de concurrència competitiva, en els següents àmbits:

 • Salut
 • Promoció cultural
 • Feminisme i LGTBI
 • Persones amb discapacitat
 • Gent Gran
 •  Medi Ambient
 • Joventut
 • Sensibilització
 • Interculturalitat
 • Cooperació al Desenvolupament
 • Participació

Com es fa?

Tota la tramitació de sol·licitud de la subvenció, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, l'acceptació, la reformulació, si s'escau i la justificació s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta pàgina, ja sigui amb un codi web d'usuari i contrasenya o amb certificat digital del/a president/a, es poden tramitar:

 • La sol·licitud de subvencions.
 • Solucionar defectes en la sol·licitud o en la documentació de la subvenció.
 • Reformular la sol·licitud de subvenció
 • Acceptar la subvenció.
 • Justificació de la subvenció.

Tota la documentació per tant s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són Microsoft Word, Excel, Open Office, Llibre Office, PDF i formats d'imatge PNG, JPG, GIF, BMP.

La sol·licitud electrònica l'haurà de signar digitalment el president o la presidenta de l'entitat. Els sistemes de signatura admesos són:
 • Amb codi web (usuari i contrasenya) que l'Ajuntament facilita a les persones que presideixin les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
 • Amb certificat digital: DNIe, Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, IdCAT, IdCATmòbil o qualsevol altre emès per una autoritat de certificació i admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

Si l’escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la  persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils. Si no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l’òrgan competent, i s’arxivaran les actuacions sense més tràmit. a resolució del procediment es notificarà de forma expressa per mitjans electrònics a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació. La concessió de la subvenció s'haurà d'acceptar en el termini de 10 dies o es considerarà acceptada tàcitament en cas que l'entitat o persona beneficiària no manifesti expressament la seva disconformitat. També es disposarà de 2 mesos per presentar una reformulació del projecte en cas que l'import atorgat sigui inferior al sol·licitat. Posteriorment caldrà justificar adequadament la subvenció. Els tràmits electrònics d'acceptació, reformulació i justificació també estan disponibles en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

Tots els tràmits relacionats amb la subvenció (sol·licitud, esmenes, acceptació, reformulació i justificació) els ha de fer tota persona física o jurídica que vulgui realitzar una activitat sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, educatiu, artístic, esportiu, de dinamització i promoció econòmica, solidari o similar, que es consideri d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública i que compleixi els requisits de les normatives següents:

Quan es pot fer?

 • El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions de caràcter ordinari és del 18 al 25 de març de 2024, tots dos inclosos.
 • El termini de presentació de les justificacions es fins el 31 de gener de 2025.

Documentació que cal

Projecte de l'activitat subvencionable, amb pressupost d'ingressos i despeses. Teniu a la vostra disposició una documentació específica de cada àmbit que us ajudarà a confeccionar el projecte, que trobareu fent clic aquí.

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, hi hagi oposició a consultar electrònicament les dades de l’entitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària:

 • Certificat conforme l’entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que es tingui personal contractat treballant a l’entitat.
 • Certificat conforme la persona física o entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública.

Només en el cas que l’entitat no estigui inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i tingui la seu social fora de Sant Feliu de Llobregat:

 • Acreditació de la representació de l'entitat, mitjançant certificat del/ de la secretari/ària o còpia de l’acta on consti el nomenament del càrrec de president/a.
 • Acreditació de la inscripció de l’entitat en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Cal també acreditar almenys una de les dues circumstàncies següents:

 • Existència d'una delegació o agrupació de socis/es de l'entitat arrelada a Sant Feliu de Llobregat. Cal adjuntar-ne un certificat del secretari/ària de l'entitat .
 • Haver realitzat alguna activitat similar a la del projecte presentat, durant l'any anterior. Cal adjuntar documentació acreditativa de la realització de l'activitat.

Per a la justificació de la subvenció:

 • Memòria de les activitats realitzades.
 • Factures justificatives de la subvenció a nom de l’entitat, així com del document compte justificatiu de la subvenció.
 • A més, en el cas de subvencions d’import superior a 5.000 € caldrà adjuntar també les factures escanejades.

Suport

Si necessiteu ajuda en la realització d’aquest tràmit electrònic podeu trucar al telèfon 93 685 80 01.

Si necessiteu ajuda en la formulació del projecte i la presentació de la documentació requerida, existeix un servei de suport a entitats que es podrà sol·licitar a través del correu suportentitats@santfeliu.cat

Altra informació d'interès

Procediments de concessió de subvencions:

 1. Procediment ordinari: concurrència competitiva (concurs).
 2. Procediment de concessió directa (no ordinari):
  • Les subvencions de caràcter excepcional i extraordinari
  • Les previstes nominativament en el pressupost municipal.

Podeu consultar l’estat de tramitació de l’expedient de subvenció i d’altres dades i documents relacionats amb la vostra entitat, a la Carpeta d’entitats 

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiSol·licitud subvenció entitats
Fora de terminiSol·licitud subvenció entitats amb certificat electrònicAmb autenticació
Disponible actualmentAcceptació subvenció entitats amb usuaritramitar
Disponible actualmentAcceptació subvencions activitats ciutadanes amb certificatAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentAdjuntar documentació adicional sol·licitud subvenció entitatstramitar
Disponible actualmentDocumentació complementària sol·licitud subvencions activitats ciutadanesAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentJustificació subvenció entitats 2023tramitar
Disponible actualmentJustificació subvenció entitats 2024tramitar
Salta a la part superior