Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 14:24:38

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Ajuts econòmics i socials per fer front a les despeses vinculades a l'habitatge

Aquests ajuts econòmics tenen com a objectiu donar suport a les famílies i persones soles per a fer front al pagament de despeses vinculades a l'habitatge davant la situació de dificultat econòmica.

L’import de l'ajut social es calcularà sobre l’import del valor cadastral de 2023 segons els trams a sota referenciats. (Es recorda que l’ajut no va destinat a bonificar o subvencionar l’impost de bens immobles, aquest s’haurà de pagar tal i com s’estableix en l’ordenança fiscal vigent).

•    Tram 1 = 0.325%  sobre el valor cadastral 2023 
•    Tram 2 = 0.195%  sobre el valor cadastral 2023
•    Tram 3 = 0.098%  sobre el valor cadastral 2023 

1 membre en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 8.605 euros.
 • Tram 2: Entre 8.606 i 11.189 euros.
 • Tram 3: Entre 11.190 i 12.050 euros.

2 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 11.301 euros.
 • Tram 2: Entre 11.302 i 13.563 euros.
 • Tram 3: Entre 13.564 i 14.693 euros.

3 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 13.406 euros.
 • Tram 2: Entre 13.407 i 16.089 euros.
 • Tram 3: Entre 16.090 i 17.429 euros.

4 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 14.915 euros.
 • Tram 2: Entre 14.916 i 17.899 euros.
 • Tram 3: Entre 17.900 i 19.390 euros.

5 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 16.957 euros.
 • Tram 2: Entre 16.958 i 18.654 euros.
 • Tram 3: Entre 18.655 i 22.046 euros.

6 o més membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 18.608 euros.
 • Tram 2: Entre 18.609 i 20.470 euros.
 • Tram 3: Entre 20.471 i 24.192 euros.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Podeu demanar suport en la tramitació electrònica trucant al telèfon 936858001 i triant l'opció 1 del menú de la locució.

Només en el cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà tramitar de manera presencial des del dia 13 de març al dia 5 d'abril, ambdós inclosos, i no festius.

En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,entre el 8 de març i el 4 d'abril, al telèfon 936858001, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 20h. (Exceptuant del 25 al 28 de març, ambdós inclosos, que l'horari serà de 8 a 14 hores).

Qui ho pot demanar?

Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:

 1. Estar empadronades i residir a Sant Feliu de Llobregat en un habitatge del municipi com a propietàries del mateix o bé com a titulars del lloguer.
 2. No disposar de més immobles que el considerat com a habitatge habitual (tenen la consideració d’habitatge habitual, les places de garatge, amb un màxim de dos, els trasters i annexos adquirits conjuntament amb l’habitatge).
 3. L'habitatge habitual de la persona sol·licitant i de les persones que integren la unitat econòmica de convivència ha de coincidir amb les dades que figuren al padró.
 4. Ser major de 18 anys o estar emancipada legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 5. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries
 6. Els ingressos anuals de la persona sol·licitant i la seva unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a:
 • 1 persona: 12.050 euros.
 • 2 persones: 14.693 euros.
 • 3 persones: 17.429 euros.
 • 4 persones: 19.390 euros.
 • 5 persones: 22.046 euros.
 • 6 o més persones: 24.192 euros.

Quan es pot fer?

El termini per sol·licitar aquests ajuts serà de l'1 de març al 5 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Documentació que cal

 • En el cas d’oposició a la consulta electrònica per part de l’Ajuntament de les dades necessàries per verificar el compliment dels requisits d’aquest ajut dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys o en el cas que la situació econòmica hagi variat durant aquest any, caldrà aportar documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts (declaració de la renda, últimes dues nòmines, justificant d’ingressos per atur o ERTO i, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació s’haurà d’aportar declaració responsable d’ingressos).
 • Altra documentació acreditativa dels ingressos per variació substancial d’algun membre de la unitat de convivència. 
 • Les persones titulars d’un contracte de lloguer hauran d'acreditar la repercussió de l'IBI per part del titular de l'immoble, presentant còpia del rebut o rebuts on el propietari els hagi repercutit l’IBI.

Així mateix caldrà:

 • Informació sobre la referència cadastral de l'habitatge (es pot consultar al web de la Direcció General de Cadastre).
 • Dades (IBAN) del compte corrent on ingressar l'import de l'ajut, en cas de concessió.

Suport

     

Altra informació d'interès

S’entèn com a unitat de convivència el grup de persones físiques, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no, que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili.

Per tal de determinar la capacitat econòmica de la unitat de convivència es consideraran els ingressos anuals de tots els membres majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres de la unitat de convivència.

Totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzin activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per tant estan subjectes i no es troben exemptes de l’Impost sobre la Renda (IRPF).

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiSol·licitud ajuts vinculats a l'habitatge (web)
Salta a la part superior