Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 11:54:52

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Subvencions a entitats i persones per a activitats ciutadanes de concessió directa

En aquesta pàgina es pot fer i trobar tota la informació necessària per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions, així com les seves esmenes i ampliació de documentació, l'acceptació una vegada concedides i la seva posterior justificació, que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat atorga a entitats i persones físiques per a la realització de projectes i activitats ciutadanes d’utilitat pública o interès social, de conformitat a la normativa vigent, en els següents àmbits:

 • Cultura
 • Educació i Infància
 • Esports
 • Serveis Socials
 • Medi Ambient
 • Salut Pública i Consum
 • Solidaritat i Cooperació
 • Persones amb discapacitat

Com es fa?

Tota la tramitació de sol·licitud de la subvenció, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, l'acceptació, i la justificació s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta pàgina, ja sigui amb un codi web d'usuari i contrasenya o amb certificat digital del/a president/a, es poden tramitar:

 • La sol·licitud de subvencions.
 • Solucionar defectes en la sol·licitud o en la documentació de la subvenció.
 • Acceptar la subvenció.
 • Justificació de la subvenció.

La sol·licitud electrònica l'haurà de signar digitalment el president o la presidenta de l'entitat. Els sistemes de signatura admesos són:

 • Amb codi web (usuari i contrasenya) que l'Ajuntament facilita a les persones que presideixin les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
 • Amb certificat digital del/a president/a DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Aquest sistema de signatura és obligatori per a les persones físiques que sol·licitin subvenció i per aquelles entitats que no disposin de codi web.

Si l’escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils. Si no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l’òrgan competent, i s’arxivaran les actuacions sense més tràmit.

La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació. a resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació. Quan s'hagi rebut la notificació de la concessió de la subvenció aquesta s'haurà d'acceptar en el termini d'un mes, d’acord amb el que s’estableix a l’article l’article 7 del Reglament General de Concessió de Subvencions. Posteriorment, s’haurà de justificar adequadament la subvenció. Els tràmits electrònics d'acceptació, justificació també estan disponibles en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

Tots els tràmits relacionats amb la subvenció (sol·licitud, esmenes, acceptació, i justificació) els ha de fer tota persona física o jurídica que vulgui realitzar una activitat sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, educatiu, artístic, esportiu, de dinamització i promoció econòmica, solidari o similar, que es consideri d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública i que compleixi els requisits de les normatives següents:

Quan es pot fer?

Les entitats o persones físiques poden presentar una sol·licitud de subvenció de concessió directa segons l’article 18 del Reglament general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat fins el 30 de setembre.

Documentació que cal

Projecte de l'activitat subvencionable, amb pressupost d'ingressos i despeses. En el cas concret d’alguns àmbits, teniu a la vostra disposició una documentació específica que us ajudarà a confeccionar el projecte. Per comprovar si en el vostre àmbit existeix documentació específica, feu clic aquí.

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, no es vulgui autoritzar l’Ajuntament a consultar electrònicament les dades de l’entitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària:

 • Certificat conforme l’entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que es tingui personal contractat treballant a l’entitat.
 • Certificat conforme la persona física o entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública.

Només en el cas que l’entitat no estigui inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i tingui la seu social fora de Sant Feliu de Llobregat:

 • Acreditació de la representació de l'entitat, mitjançant certificat del/ de la secretari/ària o còpia de l’acta on consti el nomenament del càrrec de president/a.
 • Acreditació de la inscripció de l’entitat en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Cal també acreditar almenys una de les dues circumstàncies següents:

 • Existència d'una delegació o agrupació de socis i sòcies de l'entitat arrelada a Sant Feliu de Llobregat. Cal adjuntar-ne un certificat del secretari/ària de l'entitat .
 • Haver realitzat alguna activitat similar a la del projecte presentat, durant l'any anterior. Cal adjuntar documentació acreditativa de la realització de l'activitat.

Per a la justificació de la subvenció:

 • El conveni  o en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran el termini i la forma de justificació, i subsidiàriament, el present Reglament general de concessió de subvencions.

Suport

Si necessiteu ajuda en la realització d’aquest tràmit electrònic, podeu trucar l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) al telèfon 93 685 80 01, de dilluns a divendres de 8 a 20h.

Si necessiteu ajuda en la formulació del projecte i la presentació de la documentació requerida, existeix un servei de suport a entitats que es podrà sol·licitar a través del correu suportentitats@santfeliu.cat

Altra informació d'interès

Procediments de concessió de subvencions:

 • Procediment ordinari: concurrència competitiva (concurs).
 • Procediment de concessió directa (no ordinari):

Les subvencions de caràcter excepcional i extraordinari Les previstes nominativament en el pressupost municipal.

Si voleu més informació, accediu al Reglament General de Concessió de Subvencions.

Podeu consultar l’estat de tramitació de l’expedient de subvenció i d’altres dades i documents relacionats amb la vostra entitat, a la Carpeta d’entitats 

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentAcceptació subvenció entitats amb usuaritramitar
Disponible actualmentAcceptació subvencions activitats ciutadanes amb certificatAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentAdjuntar documentació adicional sol·licitud subvenció entitatstramitar
Disponible actualmentDocumentació complementària sol·licitud subvencions activitats ciutadanesAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentSol·licitud subvenció entitats nominativestramitar
Disponible actualmentSol·licitud subvenció entitats amb certificat electrònicAmb autenticaciótramitar
Disponible actualmentJustificació subvenció entitats 2023tramitar
Disponible actualmentJustificació subvenció entitats 2024tramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior