Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Impostos, taxes i preus públics

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles - IBI:

Impost vehicles tracció mecànica - IVTM

Impost sobre l’Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana - IIVTNU (Plusvàlua):

Impost d'activitats econòmiques - IAE:

Impost sobre construccions instal·lacions i obres - ICIO:

Taxes

Preus públics

Multes de circulació i sancions